Cam Kẹp Nhanh Loại Kéo Đẩy GH-304-C (Hành Trình 32mm)
Select options